A la Reducció de Riscos de Desastres (RRD) s’utilitza de forma habitual la realització d’un mapa de risc comunitari com a estratègia participativa perquè permet involucrar la comunitat en el coneixement i el treball de preparació i prevenció en cas de produir un desastre.

En aquest procés participatiu no és habitual incorporar als nens, nenes i joves provocant que la seva opinió quedi sovint ignorada, menystinguda o sobrerepresentada pels adults. No obstant això, és de vital importància que es reverteixi aquesta anomalia perquè està demostrat que la seva participació aporta informació útil i rellevant per afrontar els desastres en zones de risc, alhora que es manifesten les necessitats d’aquest col·lectiu, un dels més afectats en situació de desastre.

Per a què serveix i quines necessitats cobreix el mapa de risc comunitari?

L’objectiu del mapa de risc comunitari és visualitzar un territori des de la perspectiva dels seus habitants en relació a un determinat risc o amenaça. Aquesta tècnica és habitual en comunitats marginalitzades i també és considerada interessant per treballar amb nens i joves de qualsevol entorn, com proposen Gaillard i Pangilinan (2010: 178) en el seu treball Participatory mapping for raising disaster risk awareness among the youth, publicat al Journal of Contingencies and Crisis Management, on indiquen que “el mapatge participatiu sembla ser una eina interessant per augmentar la consciència dels joves sobre el risc de desastres, ja que fa que els conceptes relacionats amb els desastres siguin tangibles per a tots”.

 

L’eina del mapa de risc comunitari apareix en la majoria de materials que recullen activitats per a treballar la RRD amb menors d’edat. Al Manual de Formació. La reducció del risc de desastres dirigida pels nens a les escoles i les comunitats, elaborat per Save the Children Sweden i Save the Children UK, aquests últims, companys i membres de Projecte CUIDAR, el defineixen de la següent manera:

“Un mapa dels riscos i recursos de la comunitat és un esborrany d’una àrea o un lloc, fet per les persones de la comunitat. Mostra els riscos, la vulnerabilitat i les capacitats de la comunitat i dels seus membres en relació a amenaces potencials. “

Integrar el mapa de riscos i recursos de la comunitat, el mapatge comunitari, en les estratègies participatives de reducció de risc de desastre, és important perquè:

  • Mostra la localització d’una amenaça potencial (àrees dins i / o properes a la comunitat que són considerades zones de risc.
  • Manifesta les vulnerabilitats de la comunitat (edificis inestables que poden quedar destruïts o llocs on hi ha persones amb més dificultats per fugir del perill, etc.)
  • Recull dels recursos de la comunitat per fer-hi front (llocs de reunió assegurances, centres de primers auxilis, centres d’emissió de ràdio, etc.)

Aquests mapes de riscos comunitaris, imprescindibles per fer front a les amenaces i les vulnerabilitats del territori, serien insuficients si només comptessin amb la veu d’un únic col·lectiu, considerant que amb l’anàlisi d’una sola perspectiva no es cobreixen les necessitats generals dels habitants.

 

Per què destaquem la importància de desenvolupar un mapa de risc des de la mirada dels nens / es i joves?

A les zones de risc de desastres el més important és preservar la vida dels habitants que estan exposats al perill i minimitzar els danys al territori. Els marcs d’anàlisi i d’actuació solen estar marcats per la mirada adulta, sense tenir present la perspectiva, les necessitats, les capacitats o els coneixements dels nens / es i joves.

En definitiva, la seva veu i la seva participació ens ajuden a entendre com aconseguir millor aquestes necessitats, i al mateix temps sumar les seves contribucions i capacitats en la gestió de desastres.